Supersnelle levering!

Alle cadeaus met foto en tekst

Gratis cadeaukaartje

Supersnelle levering!

Komt het niet uit? Kies dan zelf een bezorgmoment dat jou uitkomt. Naast het groene vinkje staat de exacte levertijd van elk cadeau.

Alle cadeaus met foto en tekst

Iemand op afstand verrassen met een mooi cadeau? Al onze cadeaus worden bezorgd zonder factuur. Zo kun je het cadeau prima bij de ontvanger thuis laten bezorgen.

Gratis cadeaukaartje

Een cadeautje van ons voor jou! Omdat we het zo leuk vinden dat je bij ons besteld, krijg je bij elk cadeau een gratis cadeaukaartje. Zo kun je een lieve boodschap achterlaten en iemand extra verrassen.

Algemene voorwaarden YourSurprise.com B.V.

Ben je een zakelijke klant? Dan hebben we voor jou aparte zakelijke algemene voorwaarden.

 1. Definities
 2. Identiteit van de ondernemer
 3. Toepasselijkheid
 4. Het aanbod
 5. De overeenkomst
 6. Herroepingsrecht
 7. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 8. Uitoefening van het herroepingsrecht en de kosten daarvan
 9. Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
 10. Uitsluiting van het herroepingsrecht
 11. Intellectueel eigendom
 12. De prijs
 13. Conformiteit en Garantie
 14. Levering en uitvoering
 15. Duurtransacties
 16. Betaling
 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 18. Verantwoordelijkheid van de consument
 19. Leeftijdsbeperkingen
 20. Aanvullende of afwijkende bepalingen

Laatst geüpdate op 9-8-2021.

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand die strekt tot regelmatige levering van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk (hulp)middel dat de consument of de ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die deze informatie toegankelijke maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage 1 bij deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage 1 kan alleen gebruikt worden indien de consument ter zake van zijn bestelling een herroepingsrecht heeft.
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten en bedrijven aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand. De consument verstrekt een opdracht op de website van de ondernemer om een of meerdere producten van de ondernemer te laten produceren en verzenden.
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

YourSurprise.com B.V.
handelend onder de naam: YourSurprise.com

Vestigings- & bezoekadres:
Gouwepoort 3
4301 RZ Zierikzee

Telefoonnummer: +31 (0) 111 - 712465
Bereikbaarheid:
Van maandag t/m donderdag van 8:30 uur tot 22:00 uur
Vrijdag van 8:30 uur tot 17:30 uur
E-mailadres: klantenservice@yoursurprise.nl

KvK-nummer: 22057264
btw-identificatienummer: NL820845437B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten aangeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de voornaamste kenmerken van het product of van de dienst;
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst, alsmede de leveringstermijn;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
  • het recht van ontbinding van de overeenkomst, de voorwaarden, termijn en modaliteiten voor de uitoefening van dat recht;
  • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
  • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten en de voorwaarden voor opzegging.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onmiddellijk elektronisch de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
  • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt voor de uitvoering der overeenkomst;
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  • indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 6. Indien sprake is van een duurtransactie, is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Het merendeel van de door YourSurprise.com verkochte producten, is gepersonaliseerd. Deze producten worden volgens de specifieke, individuele wensen van de consument geproduceerd en zijn dus niet voorgefrabiceerd. Omdat het op maat gemaakt producten betreft, die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze van de consument, geldt dat de consument voor deze producten in beginsel géén herroepingsrecht heeft. Ten aanzien van de uitsluiting van het herroepingsrecht geldt verder het bepaalde onder artikel 10 van deze algemene voorwaarden.

Bij niet-gepersonaliseerde producten

 1. Onverminderd het bepaalde in lid 1, kan de consument, die een herroepingsrecht heeft, een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 2 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een door de consument aangewezen derde die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of
  • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd: de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij een overeenkomst voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten

 1. Onverminderd het bepaalde in lid 2, kan een consument een overeenkomst tot het verrichten van diensten zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van 14 dagen is verstreken, na de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten. 

Verlengde bedenktijd voor producten bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Als de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie met betrekking tot het herroepingsrecht of het modelformulier niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in lid 5 bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument de informatie heeft ontvangen. 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, kenmerken en werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van het product als een behandeling van de zaak verder is gegaan dan toegestaan in lid 1. 
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product wanneer de ondernemer heeft nagelaten vóór of bij het sluiten van de overeenkomst de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht te verstrekken.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht en de kosten daarvan

 1. Als de consument zijn herroepingsrecht wil uitoefenen, dient hij dit binnen de bedenktermijn te melden door middel van het modelformulier voor herroeping (zie bijlage 1) of door een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument de door hem ontvangen producten terug of overhandigt hij deze aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden de producten zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument stuurt het product terug inclusief alle geleverde toebehoren, voor zover redelijkerwijs mogelijk in originele staat en in de originele verpakking, een en ander conform de door de ondernemer verstrekte instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugsturen van het product, tenzij de ondernemer heeft nagelaten de consument mee te delen dat hij deze kosten moet dragen of heeft aangegeven deze kosten zelf te dragen. 
 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht dan worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt na inroeping van het herroepingsrecht door de consument, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de melding van herroeping, alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product/de producten heeft ontvangen of de consument heeft aangetoond dat hij de producten heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting van het herroepingsrecht

De ondernemer kan de volgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten die op basis van specificaties van de consument zijn gemaakt, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 2. Voor wat betreft natuurproducten (waaronder leer-, steen- en houtproducten) geldt dat deze op individuele basis van elkaar kunnen afwijken. Onderlinge verschillen zoals zichtbare nerven, poriën, littekens, kleine kleurverschillen en/of insectenbeten typeren de echtheid van het artikel en gelden geenszins als gebreken en kunnen geen reden zijn voor herroeping; 
 3. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling;
 4. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 5. Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 6. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 7. Een overeenkomst tot het verrichten van diensten, na volledige uitvoering van de overeenkomst, als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  • de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn herroepingsrecht zodra de ondernemer de overeenkomst is nagekomen;
 8. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 9. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 10. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 11. De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  • de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - Intellectueel eigendom

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt de ondernemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de ondernemer toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de ondernemer tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, teksten, audio opnames, cadeaus en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven eigendom van de ondernemer, ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Alle door de ondernemer eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, teksten, audio opnames, (elektronische) bestanden, andere materialen en andere cadeaus, zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de ondernemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 4. De ondernemer behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 5. Alles op de website is eigendom van de ondernemer en mag niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden, zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer.
 6. De consument dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door de ondernemer geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 7. De ondernemer garandeert niet dat de aan de consument geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door de ondernemer geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

Artikel 12 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst te ontbinden met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst te ontbinden tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 13 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Natuurproducten (waaronder leer-, steen- en houtproducten) kunnen op individuele basis van elkaar afwijken. Onderlinge verschillen zoals zichtbare nerven, poriën, littekens, kleine kleurverschillen en/of insectenbeten typeren de echtheid van het artikel en gelden geenszins als materiaalfouten. De verschillen kunnen geen reden zijn voor het aannemen van non-conformiteit en de ondernemer wijst elke aansprakelijkheid hiervoor af.
 3. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst 
 4. Onder extra garantie zoals bedoeld in lid 2 wordt verstaan iedere verbintenis waarin de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur, bepaalde rechten of vorderingen toekent aan de consument die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is. 

Artikel 14 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. In het geval de ondernemer een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. De ondernemer is niet aansprakelijk te stellen voor drukfouten op haar producten, welke al dan niet juist of foutief zijn ingegeven door de consument. Ditzelfde geldt voor alle door de consument opgegeven adres- en aflevergegevens en overige gegevens.

Artikel 15 - Duurtransacties

 1. De consument kan een duurovereenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een duurovereenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een duurovereenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 16 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen in de overeenkomst, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Als de consument gebruik kan maken van zijn wettelijke herroepingsrecht, geldt in afwijking van lid 1 dat de door de consument verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktijd.
 3. Als de consument niet binnen de overeengekomen 14 dagen tot betaling overgaat, wordt het saldo achtereenvolgens verhoogd met € 2,50 herinneringskosten, € 5,00 aanmaningskosten en € 7,50 sommatiekosten.
 4. Als de ondernemer in geval van wanbetaling door de consument tot (buiten)gerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de consument.
 5. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in de algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 6. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Artikel 17 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 2. De rechter in de vestigingsplaats van de ondernemer is bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin hebben zowel de ondernemer als de consument het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 
 3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 18 - Verantwoordelijkheid van de consument

 1. De consument komt overeen om in de persoonlijke teksten op de houder / verpakking geen teksten van racistische, seksuele of discriminerende aard of teksten die anderzijds in strijd zijn met de wet en/of goede zeden te laten drukken. Voor de ondernemer is het niet mogelijk om de producten te controleren op naleving van deze bepaling.
 2. De consument komt overeen om met de persoonlijke teksten op de houder / verpakking geen inbreuk te maken op het intellectueel eigendomsrecht van derden. Een mogelijke inbreuk komt voor rekening en risico van de consument. Voor de ondernemer is het niet mogelijk om de producten te controleren op naleving van deze bepaling.
 3. De consument is verantwoordelijk om de gegevens die hij aan de ondernemer doorgeeft grondig te controleren op juistheid en compleetheid. Op de ondernemer rust geen enkele verantwoordelijkheid om deze gegevens te controleren op juistheid of compleetheid.

Artikel 19 - Leeftijdsbeperkingen

 1. De website en producten van de ondernemer zijn te gebruiken voor personen van alle leeftijden, met uitzondering van alcoholhoudende producten, welke alleen te bestellen zijn door personen ouder dan 18 jaar.
 2. Het is niet toegestaan voor de consument om alcoholhoudende producten te bestellen voor personen jonger dan 18 jaar.
 3. De leeftijd van de ontvanger van alcoholhoudende producten wordt aan de deur gecontroleerd door de bezorger. Indien de ontvanger jonger is dan 18 jaar mag het product niet worden overhandigd.

Artikel 20 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor ontbinding / herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen

Aan;

YourSurprise.com
Gouwepoort 3
4301 RZ Zierikzee
E-mailadres: klantenservice@yoursurprise.nl

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

[Naam/Namen consument(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening van consument(en)][alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]

[Datum]

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.